Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu obchodní společnosti Vágner sport s.r.o.

(dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“)

 

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Internetovým obchodem“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný prostřednictvím Webových stránek.

Kupující“ v těchto Všeobecných obchodních podmínkách představuje společné označení pro Spotřebitele a Podnikatele.

Občanským zákoníkem” se v těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelem“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách v souladu s ust. § 420 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku.

„Prodávajícím“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost Vágner sport s.r.o., IČ 28718470, se sídlem Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Josefa Suka 158/6, PSČ 466 05, zřízená a existující podle práva České republiky a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 28547, která je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku, nebo podle okolností jiná právnická osoba, s níž je Prodávající majetkově propojen. Pokud je v těchto VOP Kupující oslovován, je tím oslovován Prodávajícím.

Smluvními stranami” se v těchto VOP rozumí Prodávající na straně jedné a Kupující nebo více Kupujících na straně druhé.

Spotřebitelem“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu nebo s Prodávajícím jinak jedná a zároveň je zákazníkem Internetového obchodu Prodávajícího. V pochybnostech při výkladu pojmu „Spotřebitel” se přiměřeně použije výklad tohoto pojmu podle ustanovení § 419 Občanského zákoníku.

Správcem“ se v čl. XI. těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Prodávající.

Webovými stránkami“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetové stránky www.motoeshop.cz 

II. Předmět Všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky zejména upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji a koupi zboží v Internetovém obchodě Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku též jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).

Bude-li Kupující užívat i dalších služeb poskytovaných Prodávajícím, na které se vztahují zvláštní smluvní podmínky Prodávajícího, mají pro takové služby příslušné zvláštní smluvní podmínky přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Akceptace těchto Všeobecných obchodních podmínek Kupujícím je podmínkou pro uzavírání smluv s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu a pro založení uživatelského účtu Kupujícího v rámci Internetového obchodu. Zřízením uživatelského účtu v rámci Internetového obchodu, odesláním objednávkového formuláře nebo jiným obdobným způsobem vyjadřuje Kupující svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat a zároveň uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu čl. XI těchto Všeobecných obchodních podmínek. Bez vyjádření souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nemůže Kupující uzavírat smlouvy s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu, ani si zřídit uživatelský účet v rámci Internetového obchodu.

III. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Kupující podáním objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že měl možnost se s nimi seznámit v dostatečném předstihu před podáním objednávky. 

IV. Kupní smlouva

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem doručení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky Kupujícího (akceptací), který byl Prodávajícím zaslán elektronickou poštou Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Prodávající a Kupující tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.

Kupující činí v rámci Internetového obchodu jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy nejprve tak, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, přičemž Kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. S ohledem na to jsou údaje uvedené v objednávce Prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí formou e-mailu zaslaného elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v jeho objednávce. Smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku Kupujícího ve formě podané objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího nebo její část, a to zejména v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí či nedodává, není dostupné, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele příslušného zboží. O této skutečnosti Prodávající vyrozumí Kupujícího informativním e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. V případě, že Kupující ještě před vznikem smlouvy zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka v případě nepřijetí jeho objednávky ze strany Prodávajícího vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před zasláním potvrzovacího e-mailu Kupujícímu požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky (například písemně formou e-mailu či telefonicky).

Kupující tímto souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží ve smyslu ust. § 2132 Občanského zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Nebezpečí škody na zboží však na Kupujícího přechází převzetím zboží.

Je-li společně se zbožím Kupujícímu Prodávajícím zdarma poskytnut bonus či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy na zboží, v souvislosti s níž byl Kupujícímu poskytnut dar či bezplatný bonus, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím z kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus.

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Cena za zboží a způsoby platby

Ceny zboží uvedené na Webových stránkách jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího podání Kupujícím. Ceny v přehledech a nabídkách na Webových stránkách jsou uvedeny včetně DPH, přičemž ceny jsou uváděny také včetně všech ostatních daní a poplatků s výjimkou dopravného a případného poplatku za vybraný způsob platby, jejichž výše je uvedena níže. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího prodat zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné dopravné může Kupující Prodávajícímu uhradit dle své volby uvedené ve své objednávce následujícím způsobem:

V hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v jeho objednávce.

V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí objednaného zboží.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s dodávaným zbožím.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Splňuje-li platba ze strany Kupujícího Prodávajícímu podmínky pro to, aby byla předmětem evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, poté platí následující: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

VI. Doprava a dodání zboží

Dodávky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 až 5 pracovních dnů. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající jedním ze způsobů uvedených v čl. VI. odst. 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek na základě volby Prodávajícího.

Zásilka s objednaným zbožím obsahuje originál daňového dokladu, návod na používání zboží a záruční list (pokud je vydáván).

Objednané zboží lze dle volby Kupujícího učiněné v jeho objednávce doručit prostřednictvím kurýrní služby PPL.

Kupující bere na vědomí, že pokud není jinak stanoveno na základě zvláštního ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím, veškeré zboží prodávané Prodávajícím lze doručit pouze v rámci území České republiky.

Prodávající a Kupující si mohou sjednat též jiný způsob dopravy než uvedený v čl. VI. odst. 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž v takovém případě nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Cena dopravného (vč. balného a příplatku za dobírku) za objednané zboží činí 120,- Kč včetně DPH za jeden balík.

V případě, že celková kupní cena účtovaná Prodávajícím Kupujícímu v rámci příslušné objednávky činí více jak 2.000,- Kč včetně DPH, Kupující dopravné dle předchozího odstavce tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek nehradí.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je Kupující povinen uhradit nutné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. nutné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. 

VII. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že toto právo výslovně nenáleží osobám, které nejsou Spotřebiteli, tedy zejména Podnikatelům.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo odstoupit do 14 dnů ode dne kdy on nebo jím určená třetí osoba – jiná než dopravce – převezme poslední dodávku zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (není to však jeho povinností), v takovém případě potvrdí Prodávající Spotřebiteli v textové podobě bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon, například v případě smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

Spotřebitel bere na vědomí, že je-li společně se zbožím Spotřebiteli Prodávajícím zdarma poskytnut bonus či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Spotřebitelem a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy na zboží, v souvislosti s níž byl Spotřebiteli poskytnut dar či bezplatný bonus, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Spotřebitel je v souladu s čl. IV. odst. 9 těchto VOP povinen spolu se zbožím z kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus. 

VIII. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Prodávající vrátí všechny platby bezhotovostním převodem na účet Spotřebitele, který mu bude ze strany Spotřebitele sdělen. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

a) Převzetí zboží

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel Prodávajícímu odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Spotřebitel si ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Prodávající si dovoluje Spotřebitele upozornit, že jeho výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako jeho možnost bezplatně si zboží půjčit a po 14 dnech jej vrátit zpět. Spotřebitel má právo se zbožím nakládat pouze takovým způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud Spotřebitel se zbožím nakládá v rozporu s předchozí větou, v důsledku čehož je vracené zboží poškozeno, odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty vraceného zboží a Prodávající může započíst tento svůj nárok na úhradu tímto mu vzniklé škody oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn Spotřebiteli vrátit kupní cenu sníženou o takto mu vzniklou škodu.

IX. Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Kupujícím objednaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka vrácena na bankovní účet, který Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy uzavřené s Podnikatelem odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí zboží Podnikatelem, přičemž v takovém případě vrátí Prodávající Podnikateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části v případech, kdy tak stanoví zákon. 

X. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

Prodávající v souladu s ust. § 2161 Občanského zákoníku odpovídá Spotřebiteli, že jím objednané zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V souladu s ust. § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

V souladu s ust. § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž to neplatí

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem,

vyplývá-li to z povahy věci.

V souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku platí, že nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občanského zákoníku, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

V souladu s ust. § 2170 Občanského zákoníku platí, že práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že zboží má vady, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, tj. zejména neodbornou manipulací se zbožím ze strany Spotřebitelem. Spotřebitel je povinen užívat a udržovat dodané zboží dle návodu k použití, který mu byl Prodávajícím dodán společně se zbožím.

V souladu s ust. § 2172 Občanského zákoníku se práva z vady uplatňují u Prodávajícího, a to na adrese sídla Vágner sport s.r.o., IČ 28718470, se sídlem Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Josefa Suka 158/6, PSČ 466 05. Prodávající je povinen Spotřebiteli zaslat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje.

Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Záruka za jakost zboží ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku je Kupujícímu poskytována v závislosti na záruce za jakost zboží poskytované výrobcem zboží. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost zboží. Prodávající poskytne Kupujícímu informace ohledně záruky za jakost konkrétního druhu zboží též na základě jeho telefonického nebo e-mailového dotazu adresovaného Prodávajícímu.

Zárukou za jakost se dle ust. § 2113 Občanského zákoníku Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. 

XI. Ochrana osobních údajů

Kupující, který je zároveň fyzickou osobou, uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“), Správcem, a to veškerých osobních údajů, které Správci poskytne (dále jen „osobní údaje“), zejména jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla a případně dalších údajů, např. data narození.

Kupující, který je zároveň fyzickou osobou, uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle předchozího odstavce za účelem zřízení a vedení uživatelského účtu Kupujícího v rámci Internetového obchodu, uzavírání a plnění smluv mezi Kupujícím a Správcem, za účelem zlepšení a rozšíření služeb Kupujícím (zejména celkové zlepšení fungování Internetového obchodu, přidání funkcionalit atd.), a v případě, že Kupující nezvolí jinou možnost, též nabízení obchodu nebo služeb (zasílání obchodních sdělení).

Kupující zároveň bere na vědomí, že:

pokud nezvolí jinou možnost, jeho osobní údaje mohou být Správcem zpracovány rovněž za účelem nabízení obchodu;

nebudou zpracovávány jeho citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů;

své osobní údaje poskytuje dobrovolně a na neomezenou dobu;

Správce je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v plném rozsahu do doby, než Kupující požádá o jejich odstranění;

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to písemně či ze své e-mailové adresy;

jeho osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě písemné smlouvy ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů, kteří dle takové smlouvy budou povinni chránit osobní údaje Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu jako Správce;

s výjimkou výše uvedeného Správce ani zpracovatel nebudou poskytovat osobní údaje Kupujícího jiným třetím osobám, s výjimkou osob, které zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu Internetového obchodu;

zaměstnanci Správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které budou zpracovávat osobní údaje Kupujícího na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností budou přicházet do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů Kupujícího, přičemž tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací;

má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem práva vyplývající zejména z ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je Správce povinen Kupujícímu bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost Správce poskytnout Kupujícímu tyto informace za něj může plnit zpracovatel;

v případě, že se Kupující domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména budou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména požádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů. Bude-li taková žádost Kupujícího shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav;

Správce splnil svou povinnost dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů a oznámil svůj záměr zpracovávat osobní údaje Kupujících Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 09.05.2017 a je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod č. 00072897 / 001;

Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujícího, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 

XII. Licenční podmínky, práva duševního vlastnictví

S výjimkou nepřenosného osobního práva na využití Internetového obchodu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nenabývají Kupující využitím Internetového obchodu ani uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím žádná práva duševního vlastnictví k právům Prodávajícího na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob.

Kupující nejsou oprávněni vytvářet odvozená díla na základě Webových stránek.

XIII. Změny Všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nejsou neměnné. Nesouhlasí-li Kupující s kteroukoli jejich částí, má právo Prodávajícího kontaktovat a sdělit mu svůj protinávrh, resp. připomínky k těmto Všeobecným obchodním podmínkám. Uzavřou-li Smluvní strany samostatnou písemnou smlouvu, bude mít znění takové smlouvy přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami. Při výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek se použije i praxe, která bude mezi Smluvními stranami zavedena, avšak ani taková praxe není způsobilá sama o sobě text (podmínky) těchto Všeobecných obchodních podmínek změnit.

Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se prodeje a služeb poskytovaných Prodávajícím příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů, vylepšování nebo jiných změn Služeb. Prodávající je zejména oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů země, v níž dochází k prodeji a poskytování služeb Prodávajícím.

Svým dalším využitím Internetového obchodu poté, kdy došlo ke změně těchto Všeobecných obchodních podmínek a odesláním objednávky vyjadřuje Kupující svůj souhlas se změněným zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně se změněným zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Prodávající se zavazuje zprávu o změnách podmínek zveřejňovat na svých webových stránkách. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 8 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité Služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami nebude Kupující souhlasit, je povinen Internetový obchod přestat využívat.

Kupující se zavazuje znění Všeobecných obchodních podmínek pravidelně kontrolovat.

XIV. Doručování

Doručovací adresou Prodávajícího je adresa jeho sídla, zapsaná ke dni odeslání zásilky v obchodním rejstříku.

Jakákoli zásilka zasílaná Prodávajícímu se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí Prodávajícím. Nepřevezme-li Prodávající zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).

Doručovací adresou Kupujícího je adresa, kterou daný Kupující uvedl při své registraci, resp. při zřízení svého uživatelského účtu, či v rámci objednávky zboží, popřípadě jiná adresa, kterou Kupující Prodávajícímu následně sdělí nebo uvede v nastaveních svého uživatelského účtu.

Jakákoli zásilka zasílaná Kupujícímu se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí Kupujícím. Nepřevezme-li Kupující zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).

Výše uvedené způsoby nevylučují doručování zásilek jinými způsoby, které umožňuje právní řád, tj. např. prostřednictvím datové schránky.

XV. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky a užívání Internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky. Kolizní normy se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci (užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu.

Využitím Internetového obchodu Kupující vyjadřují svůj souhlas s výše uvedenou volbou právního řádu, pokud takový souhlas mohou platně dát. Prodávající pak s takovou volbou rovněž souhlasí.

XVI. Společná a závěrečná ustanovení

Prodávající si i v souvislosti s komunikací na dálku neúčtuje žádné náklady.

Spotřebitel je oprávněn se se svými případnými stížnostmi obrátit přímo na Kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými etickými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Veškeré další informace a skutečnosti, k jejichž sdělení Spotřebiteli je Prodávající povinen dle ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku a které nejsou zřejmé z příslušných ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, vyplývají z konkrétní Objednávky učiněné Spotřebitelem.

Pokud Kupující nezvolí jinak, souhlasí Kupující se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup ve webovém rozhraní Internetového obchodu možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Dnem zveřejnění těchto Všeobecných obchodních podmínek se ruší platnost předchozích Všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění Všeobecné obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené dříve podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nové znění Všeobecných obchodních podmínek bude zveřejněno na Webových stránkách Prodávajícího.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Zvláštní ujednání s Kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

Veškeré informace o zboží umístěném na Webových stránkách Prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele:

Vágner sport s.r.o.

sídlo: Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Josefa Suka 158/6, PSČ 466 05

doručovací adresa: Jablonec nad Nisou, Riegrova 4339/14, PSČ 466 01

E-mail: info@rstmoto.cz

Tel.: 734 574 083.

 

Všeobecné obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám.

Bude-li uživatel Internetového obchodu tyto Všeobecné smluvní podmínky porušovat a nebude-li Prodávající na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se Prodávající vzdával jakýchkoli práv, která jí případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jeho práv).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Pokud jakýkoli závazek vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek, který však netvoří jejich podstatnou náležitost, je nebo se stane nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

Vyjádří-li Kupující svůj nesouhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, není oprávněn Internetový obchod dále využívat, ledaže se s Prodávajícím dohodne jinak.

Kupující bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany Prodávajícího výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi Smluvními stranami, oprávněn Internetový obchod využívat a uzavírat smlouvy s Prodávajícím dle těchto nezměněných Všeobecných obchodních podmínek.

Práva a povinnosti dle těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po té, kdy Kupující přestane Internetový obchod využívat.

K uzavření smlouvy dle těchto Všeobecných obchodních podmínek může dojít ve všech jazykových verzích uveřejněných na Webových stránkách. V případě rozporu mezi více jazykovými verzemi těchto Všeobecných smluvních podmínek je rozhodující jejich český text.

Nároky na smluvní pokuty dle těchto Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.

V Jablonci nad Nisou dne 21.01. 2020

Vágner sport s.r.o.